Uściśnięte dłonie kapłana i osoby świeckiej oznaczają przyjaźń. W centrum znajdują się dwie pierwsze litery imienia Chrystus w języku greckim – XPISTOS, które oznaczają, że w centrum przyjaźni kapłana z osobami świeckim znajduje się Jezus Chrystus.


betania

Uściśnięte dłonie kapłana i osoby świeckiej oznaczają przyjaźń. W centrum znajdują się dwie pierwsze litery imienia Chrystus w języku greckim – XPISTOS, które oznaczają, że w centrum przyjaźni kapłana z osobami świeckim znajduje się Jezus Chrystus.

Przyjaźń z Chrystusem i kapłanami jest centralną ideą w życiu członków wspólnoty modlitewnej „Betanii Jezusa i Maryi”.

Przyjaźń – według św. Tomasza z Akwinu – składa się z pięciu elementów: podobieństwa. życzliwości, uczynności, wzajemnego kontaktowania się przyjaciół i równości, które w przyjaźni jednoczą się tworząc wzajemne umiłowanie przyjaciół.

Członkowie Wspólnoty „Betanii Jezusa i Maryi” realizują tę przyjaźń przez modlitwę w intencji kapłanów, czyli modlitewną współpracę z kapłanami dla zbawienia parafian, opierając się na głębokiej więzi przyjacielskiej z Chrystusem Kapłanem i całkowitym oddaniu się Niepokalanej Matce Kapłanów, według siedmiu intencji tygodnia.

Poniedziałek – za kapłanów chorych

I kapłani też chorują. Osamotnienie, udręczenie, przygnębienie i załamanie jest też ich udziałem. Cierpiący kapłan jakoś przedziwnie obrazuje Chrystusa w cierniowej koronie. Kapłan cierpiący wsparty naszą modlitwą dojdzie do zwycięstwa i nas doprowadzi do Zmartwychwstania.

Wtorek – za tych, którzy odeszli od kapłaństwa

Modlimy się w intencji kapłanów, którzy odeszli od kapłaństwa. Są oni jak drzewo rozdarte, zranione. Oni potrzebują dużo modlitwy i wsparcia w cierpieniu, aby rana zadana przez różne okoliczności życia, zagoiła się. W ten sposób stwarzamy im „Betanię”, której zabrakło w ich życiu.

Środa – za kapłanów starszych, opuszczonych, samotnych, zaniedbanych, smutnych i przebywających w domach starców

Opuszczenie w starości, smutek i zaniedbanie, uciążliwe przebywanie w domach starców jakże często jest udziałem tych, którzy oddali wszystko idąc za Chrystusowym wezwaniem do kapłaństwa. Modlimy się za kapłanów starszych, aby wytrwali do końca w Dziele zbawiania ludzi, aby byli „piorunochronami” strzegącymi nas od wszelkiego złego.

Czwartek – za kapłanów prześladowanych, bitych i zabijanych, za kapłanów, na których rzucają oszczerstwa i różne plotki

Módlmy się za kapłanów, którzy za swoją misję są bici. zabijani, obrzucani oszczerstwami i plotkami, aby nie zniechęcili się lecz odważnie i cierpliwie szli świadcząc o Chrystusie Zwycięskim, Zmartwychwstałym.

Piątek – za kapłanów grzesznych, trwających w nałogach

Grzech jest rzeczywistością, która dotyka każdego człowieka a więc również i kapłana. Kapłan doświadczający grzechu musi być świadkiem Bożego Miłosierdzia pochylonego nad nim. On pełen słabości całym swoim życiem, całym sobą musi radośnie wołać, że Bóg jest Miłością, że Bóg jest Radością i Pokojem i że tylko w Nim znaleźć możemy spokój i szczęście. Dlatego módlmy się za kapłanów doświadczanych przez grzech. Módlmy się za nich, aby wytrwali w cierpliwości, aby z pogodą ducha przebyli okres próby, aby byli mocni i nam pomogli zrozumieć Boże Miłosierdzie.

Sobota – za kapłanów, aby święcie sprawowali Mszę świętą

Msza święta – Ofiara Jezusa Chrystusa w sposób bezkrwawy ponawiana na ołtarzach świata, aby świat i ludzie byli zbawieni, aby każdy człowiek w sposób świadomy i wolny mógł włączyć się w Ofiarę Jezusa Chrystusa i z Nim, w Nim i przez Niego złożyć ofiarę ze swojego życia Bogu Ojcu Niebieskiemu. Dlatego módlmy się, aby kapłani święcie sprawowali Mszę świętą, aby godnie i w sposób wyraźny, przejrzysty, czysty ukazywali swoim życiem jedynie Jezusa Chrystusa Pana i Przyjaciela.

Niedziela – za kapłanów cierpiących ochotnie, aby wytrwali w wielkoduszności

Wielkoduszność jest zaprzeczeniem małoduszności, jest spojrzeniem szerokim i odważnym na potrzeby współczesnego świata i pośpieszeniem z pomocą istotnym potrzebom współczesnego człowieka. Kapłan wielkoduszny nie lęka się różnorodnego cierpienia, które spotyka go gdy walczy o zbawienie swoje a szczególnie, gdy walczy o zbawienie osób powierzonych jego trosce, będących członkami jego parafii. Troska o zbawienie człowieka wymaga trudu i cierpienia. Kapłan w parafii musi mieć „Betanię”. Musi być otoczony kręgiem osób wspierających go modlitwą, aby nie zniechęcił się lecz wytrwał w cierpieniu i w wielkoduszności.

Wspólnota „Betanii Jezusa i Maryi” przy parafii św. Stanisława BM w Żorach istnieje od 6 września 2010 r. i obecnie liczy 16 członków. Spotkania Wspólnoty odbywają się dwa razy w miesiącu – w II i IV czwartek bezpośrednio po wieczornej Mszy Świętej 

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w nurt modlitwy za kapłanów, do wejścia w krąg przyjaciół Chrystusa Kapłana, Maryi Matki Kapłanów i osób świeckich, tworzących „Betanię Jezusa i Maryi”.