Equipes Notre Dame (END) to międzynarodowy ruch duchowości małżeństw katolickich. Powstał we Francji w 1938 r. zapoczątkowany z inicjatywy kilku małżeństw, pragnących głębiej przeżywać sakrament małżeństwa, oraz księdza Henri Caffarela, który pomagał im w duchowym odkrywaniu bogactwa tego sakramentu.

  
Ta pierwsza grupa małżeństw dokonała najistotniejszych odkryć. Jednym z nich było stwierdzenie, że uświęcanie się w małżeństwie nie tylko jest możliwe, ale i normalne, ponieważ sakrament małżeństwa stanowi prawdziwą drogę świętości. To właśnie dzięki temu sakramentowi miłość, która łączy Chrystusa z Kościołem, tworzy również jedność między mężem i żoną. Ludzka miłość uświęcona przez Boga prowadzi małżonków do Niego według sobie właściwych praw i dzięki sobie właściwym łaskom. Innym cennym odkryciem było stwierdzenie faktu, że nic nie łączy ludzi tak ściśle, jak – poparte modlitwą – wspólne poszukiwanie i odkrywanie woli Bożej, co jest konieczne dla małżeństwa, aby w pełni się rozwinęło. Odkryto również owocność współpracy małżonków z kapłanem, który pełni w życiu ekipy bezcenną rolę płynącą z sakramentu kapłaństwa. Te odkrycia dały początek wypracowywanej stopniowo podczas comiesięcznych spotkań ekip duchowości małżeńskiej, stanowiącej formę życia wewnętrznego, ożywianego przez Ducha Świętego, a która wyraża się w sposobie, w jaki małżonkowie codziennie pomagają sobie nawzajem w drodze do Boga.
  
Pierwsze spotkanie ekipy odbyło się 25 lutego 1939 r. Do wspólnoty END należą chrześcijanie, których łączy sakrament małżeństwa, wyrażają wolę uczestnictwa w życiu wspólnotowym ruchu, pragną być wiernymi duchowości i żyć metodami Equipes Notre Dame, chcą pozostać wierni papieżowi oraz żyć w zgodzie z nauką Kościoła. Ruch umożliwia małżonkom brać aktywny udział w życiu Kościoła. Celem END jest głosić światu wartości małżeństwa chrześcijańskiego poprzez świadectwo życia i słowo, a także pomagać parom małżeńskim w pełnym przeżywaniu ich sakramentu małżeństwa.
 
Dokumenty konstytucyjne
 
8 grudnia 1947 r. została proklamowana karta END uznana za akt założycielski Ruchu. Stanowi ona fundament, na którym Ruch został solidnie zbudowany w okresie powojennym. Zawarte są w niej m.in. opisy charakterystycznych metod dla tej wspólnoty. Po przyjęciu karty istotnym wydarzeniem w życiu Ruchu stały się Międzynarodowe Zgromadzenia, które mają na celu wyrażenie Bogu dziękczynienia, wsłuchanie się w głos Kościoła i pogłębienie duchowości.
 
Idea Zgromadzeń zrodziła się w 1954 r, kiedy END zorganizowały pielgrzymkę do Lourdes, podczas której powierzono Ruch Matce Bożej, tej, która jest najlepszym przewodnikiem na drodze do Boga i wzorem poddania się Jego woli. Zgromadzenia odbywają się co sześć lat. W 1976 r. w Rzymie został przyjęty drugi konstytucyjny dokument END zatytułowany Czym jest Ekipa Notre Dame? Dokument ten powstał ze względu na ekspansję ruchu na całym świecie i uczestnictwo w nim małżeństw z różnych kręgów kulturowych, co powodowało duże zróżnicowanie potrzeb i oczekiwań tych ekip w stosunku do uczestnictwa w Ruchu. Dokument ten zachowuje jedność Ruchu na całym świecie. W maju 2001 r. został wydany Przewodnik Equipes Notre Dame, który uściśla w wewnętrznym regulaminie warunki funkcjonowania wspólnoty jego członków. W 1992 r. Rada Papieska ds. Świeckich uznała Ruch Equipes Notre Dame za międzynarodowe stowarzyszenie wiernych prawa kanonicznego, mające osobowość prawną. Ostateczne zatwierdzenie Statutów Kanonicznych END dokonało się za zgodą Rady 26 lipca 2002 roku.
 
Ruch Equipes Notre Dame w Polsce
 
W Polsce ruch został zapoczątkowany w sierpniu 2001 roku. Grupa małżeństw miała możliwość przeżywania rekolekcji z parą Odpowiedzialną Międzynarodowej Ekipy Odpowiedzialnych, po których większość spośród nich przystąpiła do tego międzynarodowego stowarzyszenia. Powstały pierwsze ekipy, przetłumaczone zostały na język polski dokumenty, materiały formacyjne i rozpoczęła się praca formacyjna. Nawiązany został kontakt z parą należącą do Międzynarodowej Ekipy Odpowiedzialnych, odpowiadającą za strefę END, w której znajduje się Polska. Na przełomie kwietnia i maja 2002 roku para ta uczestniczyła w rekolekcjach dla małżeństw pragnących iść drogą END. Podczas ich pobytu została również wybrana para odpowiedzialna sektora wydzielonego END Polska, a następnie ekipa odpowiedzialna sektora. Na początku 2006 roku pracę formacyjną w ramach END przeżywało ponad 150 małżeństw, skupionych w 34 ekipach. Każdego roku w maju małżeństwa z Ruchu pielgrzymują do sanktuariów Maryjnych w tych diecezjach, w których istnieją ekipy. Ruch Equipes Notre Dame organizuje też rekolekcje weekendowe i wakacyjne otwarte, czyli dostępne dla wszystkich małżeństw.