Betlejemskie Światło Pokoju

proboszcz

18 grudnia 2020

Harcerze z Hufca ZHP Żory, podobnie jak harcerze i skauci na całym świecie
pełnią służbę posłannictwa Betlejemskiego Światła Pokoju, W całej Polsce. ale przede
wszystkim w swoim najbliższym sąsiedztwie organizujemy punkty Rozproszenia
Światła, dzięki którym Światło z Groty Narodzenia Pańskiego dociera do mieszkańców
miast i wsi. Tegoroczne hasło Betlejemskiego Światła Pokoju to „Światło
służby”. Chcemy w nowonarodzonym Jezusie zobaczyć Syna Człowieczego,
który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć. (por. Mk 10,45)

Zapraszamy do odbierania Betlejemskiego Światła Pokoju od harcerzy, którzy
pomimo przeciwności losu pełnią służbę na rzecz naszej społeczności. Światło to, to
symbol pokoju i pojednania, które jest symbolem nadchodzących Świąt Bożego
Narodzenia. Światło będzie można odebrać w niedzielę 20 grudnia po każdej Mszy
Świętej