Kancelaria parafialna

  • poniedziałek 15:00 – 17:30
  • wtorek 15:00 – 17:30
  • środa 9:00 – 11:00
  • czwartek 15:00 – 17:00
  • piątek 9:00 – 11:00
b

Zadania kancelarii

przyjmowanie intencji mszalnych

wydawanie wypisów z ksiąg metrykalnych parafii

prowadzenie korespondencji

przyjmowanie zgłoszeń dotyczących Sakramentów i innych posług

 

Wydawanie wypisów z rejestrów parafialnych następuje zgodnie z normami Kodeksu Prawa Kanonicznego wyłącznie osobie/osobom, których dane są przetwarzane, a przypadku osób nieletnich – ich rodzicom lub opiekunom prawnym.

 

Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych poniżej

b

Sprawy zastrzeżone

przyjmowanie intencji mszalnych poza zwykłym porządkiem nabożeństw

wydawanie zgód na sprawowanie Sakramentu lub posługi poza parafią

wydawanie zaświadczeń dla osób chcących przyjąć zadania rodzica chrzestnego lub świadka bierzmowania

sprawy związane z Sakramentem Chrztu i/lub Bierzmowania osób dorosłych

prowadzenie rozmów i spisywanie protokołu przedmałżeńskiego

inne sprawy kierowane przez pracowników kancelarii

 

Powyższe sprawy są załatwiane wyłącznie przez duszpasterzy posługujących w parafii

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych
Informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia św. Stanisława, Biskupa i Męczennika [dalej: Parafia] z siedzibą przy ul. Boryńskiej 45 w Żorach; tel. 32 43 44 225, adres e-mail: parafia@stanislaw-zory.pl.
2. Parafia przetwarza dane osobowe zgodnie z „Dekretem ogólnym w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim” wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r [dalej: Dekret].
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest udzielania sakramentów i inna działalność związana ze sprawowaniem kultu. Przetwarzanie danych osobowych nie wymaga uzyskania zgody, gdyż jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, zgodnie z przepisami prawa kanonicznego (zgodnie z art. 4 p. 3 Dekretu).
4. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Inspektor Danych Osobowych w Archidiecezji Katowickiej: Ks. Adam Sekściński, e mail: iod@archidiecezjakatowicka.pl.
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadań związanych z udzielaniem sakramentów lub sprawowaniem kultu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie tych zadań.
6. Dane osobowe przetwarzane przez Parafię będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim wyłącznie na mocy obowiązku wynikającego z prawa.
7. Dane osobowe przetwarzane przez Parafię nie będą podlegały profilowaniu.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe będą przechowywane zależnie od udzielonego sakramentu lub sprawowanego kultu:
a) Sakrament Chrztu – 100 lat
b) Sakrament Bierzmowania – 80 lat
c) Sakrament Małżeństwa i Sakrament Święceń – 60 lat
d) pozostałe – zgodnie z normami Kodeksu Prawa Kanonicznego
Czas ten liczy się od początku roku następującego po roku, w którym został udzielony sakrament lub sprawowano kult.
10. Wydawanie wypisów z rejestrów parafialnych następuje zgodnie z normami Kodeksu Prawa Kanonicznego wyłącznie osobie/osobom, których dane są przetwarzane, a przypadku osób nieletnich – ich rodzicom lub opiekunom prawnym.

Możliwe jest uzyskanie wypisu z księgi metrykalnej naszej parafii drogą korespondencyjną zgodnie z następującą procedurą:

1. należy pobrać, wydrukować,wypisać i odesłać(najlepiej elektronicznie) poniższy formularz, wybrany zgodnie z wnioskowanym wypisem:

wniosek dorosłego o świadectwo własnego Chrztu

 wniosek rodziców o świadectwo Chrztu dziecka

2. po przygotowaniu wypisu zostanie on wysłany listem poleconym na adres wskazanej we wniosku parafii, o czym poinformujemy mailowo

3. wypis należy odebrać we wskazanej parafii, gdzie osoba odpowiedzialna wyda go po stwierdzeniu tożsamości odbierającego

 

Za korespondencyjne wydanie wypisu opłatę w wysokości 40 złotych należy przelać/wpłacić na konto naszej parafii.

10 + 12 =