Kancelaria parafialna

czynna:

poniedziałek 15:00 – 17:00

wtorek 15:00 – 17:00

środa 9:00 – 11:00

czwartek nieczynna

piątek 9:00 – 11:00

 

Prosimy o zwrócenie uwagi na bieżące ogłoszenia, w których informujemy o zmianach w godzinach pracy kancelarii.

  Najczęściej załatwiane sprawy kancelaryjne

  Wypisy z ksiąg metrykalnych
  Zgłoszenie dziecka do chrztu
  Zgłoszenie pogrzebu
  Zarezerwownie intencji Mszy

  Wypis można uzyskać korespondencyjnie lub umawiając odbiór w kancelarii w uzgodnionym terminie. 

  Zgodnie z zasadami RODO wypis może otrzymać osoba, której on dotyczy, w przypadku nieletnich – rodzic lub opiekun prawny.

  Procedura uzyskanie wypisu z księgi metrykalnej naszej parafii:

  1. na adres parafia@stanislaw-zory.pl należy przesłać informacje:

  • nazwisko i imię osoby (osób)
  • w przypadku świadectwa chrztu – datę urodzenia i datę chrztu (jeśli jest znana)
  • w przypadku świadectwa bierzmowania – rok przyjęcia sakramentu
  • w przypadku świadectwa małżeństwa – datę lub przynajmniej rok zawarcia
  • nazwę i adres parafii, do której dokument ma być wysłany

  2. po przygotowaniu wypisu zostanie on wysłany listem poleconym na adres wskazanej we wniosku parafii lub prześlemy informację o możiwości odbioru osobistego

  3. w przypadku wysłania listownie wypis należy odebrać we wskazanej parafii, gdzie osoba odpowiedzialna wyda go po stwierdzeniu tożsamości odbierającego

   

  Prosimy, by za korespondencyjne wydanie wypisu złożyć dowolna ofiarę na pokrycie kosztów pocztowych na konto naszej parafii:

  Bank Spółdzielczy w Żorach
  35 8456 0009 2001 0016 8524 0001

  Dziecko do chrztu zgłaszają oboje rodzice najpóźniej na 2 tygodnie przed planowanym chrztem. Należy pobrać i wpełnić poniższy formularz:

  zgłoszenie dziecka do chrztu

  i dołaczyć do niego:

  • kopię odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka z USC;
  • (jeśli dziecko jest spoza naszej parafii) pisemne pozwolenie od własnego proboszcza;
  • (jeśli Chrzestni są spoza naszej parafii): pisemne poświadczenie o byciu praktykującym katolikiem od własnego proboszcza.
  • do wglądu dowody osobiste obojga rodziców

  Zgłoszenie i dokumenty może dostarczyć jeden z rodziców.

  Po dopełnieniu formalności związanych ze zgłoszeniem, prosimy złożyć w kancelarii ofiarę (preferujemy płatności kartami płatniczymi).

  Terminy Mszy z udzielaniem Sakramentu Chrztu – ZOBACZ

  Rodziców i chrzestnych obowiązuje udział w katechezie przedchrzcielnej – terminy katechez

  Przy zgłoszeniu pogrzebu należy przedstawić kopię odpisu aktu zgonu. Można dołączyć potwierdzenie o przyjętych przez Zmarłego sakramentach.

  Prosimy, by zgłoszenie i dokumenty dostarczyła jedna osoba.

  Po dopełnieniu formalności, prosimy o złożenie w kancelarii ofiary (preferujemy płatności kartami płatniczymi)

  Msze na rok następny przyjmowane są osobiście:

  za zyjących od 1 września

  za zmarłych od 1 października.

  Rezerwacja internetowa intencji na rok następny jest uruchamiana 11 października – przejdź do rezerwacji internetowej

  Ofiarę za Mszę można złozyć

  w formie przelewu na konto parafii: 35 8456 0009 2001 0016 8524 0001; 
  w tytule prosimy podać: „Na cele kultu” oraz datę i godzinę Mszy.

  lub osobiście w kancelarii

  w innych sprawach prosimy o kontakt:

  telefoniczny w godzinach pracy kancelarii – 32 43 44 225
  pocztą elektroniczną: parafia@stanislaw-zory.pl
  lub poprzez poniższy formularz:

   

  8 + 11 =

  Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

  Informujemy, że:
  1. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia św. Stanisława, Biskupa i Męczennika [dalej: Parafia] z siedzibą przy ul. Boryńskiej 45 w Żorach; tel. 32 43 44 225, adres e-mail: parafia@stanislaw-zory.pl.
  2. Parafia przetwarza dane osobowe zgodnie z „Dekretem ogólnym w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim” wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r [dalej: Dekret].
  3. Celem przetwarzania danych osobowych jest udzielania sakramentów i inna działalność związana ze sprawowaniem kultu. Przetwarzanie danych osobowych nie wymaga uzyskania zgody, gdyż jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, zgodnie z przepisami prawa kanonicznego (zgodnie z art. 4 p. 3 Dekretu).
  4. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Inspektor Danych Osobowych w Archidiecezji Katowickiej: Ks. Adam Sekściński, e mail: iod@archidiecezjakatowicka.pl.
  5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadań związanych z udzielaniem sakramentów lub sprawowaniem kultu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie tych zadań.
  6. Dane osobowe przetwarzane przez Parafię będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim wyłącznie na mocy obowiązku wynikającego z prawa.
  7. Dane osobowe przetwarzane przez Parafię nie będą podlegały profilowaniu.
  8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  9. Dane osobowe będą przechowywane zależnie od udzielonego sakramentu lub sprawowanego kultu:
  a) Sakrament Chrztu – 100 lat
  b) Sakrament Bierzmowania – 80 lat
  c) Sakrament Małżeństwa i Sakrament Święceń – 60 lat
  d) pozostałe – zgodnie z normami Kodeksu Prawa Kanonicznego
  Czas ten liczy się od początku roku następującego po roku, w którym został udzielony sakrament lub sprawowano kult.
  10. Wydawanie wypisów z rejestrów parafialnych następuje zgodnie z normami Kodeksu Prawa Kanonicznego wyłącznie osobie/osobom, których dane są przetwarzane, a przypadku osób nieletnich – ich rodzicom lub opiekunom prawnym.