Kancelaria parafialna
czynna:

poniedziałek 15:00 – 17:00 

wtorek 15:00 – 17:00 

czwartek 15:00 – 17:00

piątek 9:00 – 11:00

  Wybierz sprawę, którą chcesz załatwić:

  Chcę zgłosić dziecko do chrztu

  Dziecko do chrztu zgłaszają oboje rodzice najpóźniej na 2 tygodnie przed planowanym chrztem. Należy pobrać i wpełnić poniższy formularz:

  zgłoszenie dziecka do chrztu

  i dołaczyć do niego:

  • kopię odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka z USC;
  • (jeśli dziecko jest spoza naszej parafii) pisemne pozwolenie od własnego proboszcza;
  • (jeśli Chrzestni są spoza naszej parafii): pisemne poświadczenie o byciu praktykującym katolikiem od własnego proboszcza.
  • do wglądu dowody osobiste obojga rodziców

  Prosimy, by zgłoszenie i dokumenty może dostarczył jeden z rodziców.

  Po dopełnieniu formalności związanych z chrztem, prosimy złożyć w kancelarii ofiarę (preferujemy płatności kartami płatniczymi)

  Chcę zgłosić pogrzeb

  Przy zgłoszeniu pogrzebu należy przedstawić kopię odpisu aktu zgonu. Można dołączyć potwierdzenie o przyjętych przez Zmarłego sakramentach.

  Prosimy, by zgłoszenie i dokumenty dostarczyła jedna osoba.

  Po dopełnieniu formalności, prosimy o złożenie w kancelarii ofiary (preferujemy płatności kartami płatniczymi)

  Chcę złożyć ofiarę za zamówioną Mszę

  Prosimy, by ofiarę za Msze składać w formie przelewu na konto parafii: 35 8456 0009 2001 0016 8524 0001. W tytule prosimy podać: „Na cele kultu” oraz datę i godzinę Mszy.

  Można też złożyuć ofiarę osobiście w kancelarii po ustaniu epidemii.

  Wszystkie zamówione Msze – bez względu na złożenie ofiary – będą odprawione w terminie.

  Złożyć dokumenty do ślubu

  Wszelkie informacje można znaleźc tutaj

  Chcę zamówić Mszę, uzgodnić termin ślubu

  Prosimy to czynić telefonicznie w godzinach pracy kancelarii – 32 43 44 225 lub pocztą elektroniczną: parafia@stanislaw-zory.pl.

   

  Chcę uzyskać wypis z księgi metrykalnej (świadectwo chrztu, małżeństwa itp.)

  Wypis można uzsyać aktualnie WYŁĄCZNIE korespondencyjnie lub umawiając odbiór w kancelarii w uzgodnionym terminie. NIE WYKONUJEMY ODPISÓW OD RĘKI.

  Możliwe jest uzyskanie wypisu z księgi metrykalnej naszej parafii drogą korespondencyjną zgodnie z następującą procedurą:

  1. należy pobrać, wydrukować,wypisać i odesłać (najlepiej elektronicznie) poniższy formularz, wybrany zgodnie z wnioskowanym wypisem:

  wniosek dorosłego o świadectwo własnego Chrztu

   wniosek rodziców o świadectwo Chrztu dziecka

  2. po przygotowaniu wypisu zostanie on wysłany listem poleconym na adres wskazanej we wniosku parafii, o czym poinformujemy mailowo

  3. wypis należy odebrać we wskazanej parafii, gdzie osoba odpowiedzialna wyda go po stwierdzeniu tożsamości odbierającego

   

  Za korespondencyjne wydanie wypisu opłatę w wysokości 40 złotych należy przelać/wpłacić na konto naszej parafii.

   

  Mam sprawę nie wymienioną powyżej

   Prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach pracy kancelarii – 32 43 44 225 lub pocztą elektroniczną: parafia@stanislaw-zory.pl.

   

  Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

  Informujemy, że:
  1. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia św. Stanisława, Biskupa i Męczennika [dalej: Parafia] z siedzibą przy ul. Boryńskiej 45 w Żorach; tel. 32 43 44 225, adres e-mail: parafia@stanislaw-zory.pl.
  2. Parafia przetwarza dane osobowe zgodnie z „Dekretem ogólnym w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim” wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r [dalej: Dekret].
  3. Celem przetwarzania danych osobowych jest udzielania sakramentów i inna działalność związana ze sprawowaniem kultu. Przetwarzanie danych osobowych nie wymaga uzyskania zgody, gdyż jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, zgodnie z przepisami prawa kanonicznego (zgodnie z art. 4 p. 3 Dekretu).
  4. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Inspektor Danych Osobowych w Archidiecezji Katowickiej: Ks. Adam Sekściński, e mail: iod@archidiecezjakatowicka.pl.
  5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadań związanych z udzielaniem sakramentów lub sprawowaniem kultu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie tych zadań.
  6. Dane osobowe przetwarzane przez Parafię będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim wyłącznie na mocy obowiązku wynikającego z prawa.
  7. Dane osobowe przetwarzane przez Parafię nie będą podlegały profilowaniu.
  8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  9. Dane osobowe będą przechowywane zależnie od udzielonego sakramentu lub sprawowanego kultu:
  a) Sakrament Chrztu – 100 lat
  b) Sakrament Bierzmowania – 80 lat
  c) Sakrament Małżeństwa i Sakrament Święceń – 60 lat
  d) pozostałe – zgodnie z normami Kodeksu Prawa Kanonicznego
  Czas ten liczy się od początku roku następującego po roku, w którym został udzielony sakrament lub sprawowano kult.
  10. Wydawanie wypisów z rejestrów parafialnych następuje zgodnie z normami Kodeksu Prawa Kanonicznego wyłącznie osobie/osobom, których dane są przetwarzane, a przypadku osób nieletnich – ich rodzicom lub opiekunom prawnym.

   

  lub wyślij wiadomość przez formularz:

  1 + 8 =