Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia św. Stanisława, Biskupa i Męczennika [dalej: Parafia] z siedzibą przy ul. Boryńskiej 45 w Żorach; tel. 32 43 44 225, adres e-mail: parafia@stanislaw-zory.pl.
2. Parafia przetwarza dane osobowe zgodnie z „Dekretem ogólnym w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim” wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r [dalej: Dekret].
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest udzielania sakramentów i inna działalność związana ze sprawowaniem kultu. Przetwarzanie danych osobowych nie wymaga uzyskania zgody, gdyż jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, zgodnie z przepisami prawa kanonicznego (zgodnie z art. 4 p. 3 Dekretu).
4. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Inspektor Danych Osobowych w Archidiecezji Katowickiej: Ks. Adam Sekściński, e mail: iod@archidiecezjakatowicka.pl.
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadań związanych z udzielaniem sakramentów lub sprawowaniem kultu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie tych zadań.
6. Dane osobowe przetwarzane przez Parafię będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim wyłącznie na mocy obowiązku wynikającego z prawa.
7. Dane osobowe przetwarzane przez Parafię nie będą podlegały profilowaniu.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe będą przechowywane zależnie od udzielonego sakramentu lub sprawowanego kultu:
a) Sakrament Chrztu – 100 lat
b) Sakrament Bierzmowania – 80 lat
c) Sakrament Małżeństwa i Sakrament Święceń – 60 lat
d) pozostałe – zgodnie z normami Kodeksu Prawa Kanonicznego
Czas ten liczy się od początku roku następującego po roku, w którym został udzielony sakrament lub sprawowano kult.
10. Wydawanie wypisów z rejestrów parafialnych następuje zgodnie z normami Kodeksu Prawa Kanonicznego wyłącznie osobie/osobom, których dane są przetwarzane, a przypadku osób nieletnich – ich rodzicom lub opiekunom prawnym.